ถุงมือประคบสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นาตยา วงษ์กตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธัญญญาพร เฉลยสารน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ธีรญา แจ่มสาครพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สามารถ เกิดพรธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สิรภพ ใยยธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวีร์ จันทร์บูรณ์ปวส.
2นางสาว อรพรรณ แซ่ลิ้มปวส.
3นางสาว สุพัตรา แผนเสือปวส.
4นางสาว อนงนิตย์ คัมภิรานนท์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างถุงมือประคบสมุนไพร 2) เพื่อช่วยลดความเครียด กำจัดความอ่อนเพลีย ช่วยคลายเส้นเอ็น และผิวใสเด้งเต่งตึง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อถุงมือประคบสมุนไพร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ถุงมือประคบสมุนไพร โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.สรุปผลการวิจัยจากการทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ถุงมือประคบสมุนไพร เมื่อนำถุงมือประคบที่ใส่แผ่นนำความร้อนไปนึ่งที่อุณหภูมิน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียสทำการจับเวลา 2 นาที สามารถให้ความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 54.55 สามารถนำไปใช้ประคบร่างกายโดยให้ความร้อนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 สามารถใช้ประคบร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระยะเวลาในการใช้ประคบได้นานยิ่งขึ้น 2.สรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ถุงมือประคบสมุนไพร จำนวนทั้ง 2 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการใช้งาน ซึ่งภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรอม เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ถุงมือประคบโดยมีแผ่นนำความร้อนช่วยเพิ่มอุณภูมิและสมุนไพรช่วยคลายเส้นเอ็นและทำให้ผิวใสเด้งเต่งตึง
คลายเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อย ฟกซ้ำ และทำให้ผิวใส