ถุงมือประคบสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นาตยา วงษ์กตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธัญญญาพร เฉลยสารน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ธีรญา แจ่มสาครพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สามารถ เกิดพรธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สิรภพ ใยยธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวีร์ จันทร์บูรณ์ปวส.
2นางสาว อรพรรณ แซ่ลิ้มปวส.
3นางสาว สุพัตรา แผนเสือปวส.
4นางสาว อนงนิตย์ คัมภิรานนท์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างถุงมือประคบสมุนไพร 2) เพื่อช่วยลดความเครียด กำจัดความอ่อนเพลีย ช่วยคลายเส้นเอ็น และผิวใสเด้งเต่งตึง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อถุงมือประคบสมุนไพร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกชุมชนขุนโขลน หมู่ที่ 8 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ถุงมือประคบสมุนไพร โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อถุงมือประคบสมุนไพร จำนวนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด แยกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 ด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ถุงมือประคบโดยมีสมุนไพรช่วยคลายเส้นเอ็นและทำให้ผิวใสเด้งเต่งตึง
คลายเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อย พกซ้ำ และทำให้ผิวใส