เก้าอี้ผู้ป่วยแบบกระเป๋า

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินและนั่ง สามารถเดินง่าย และนั่งสบายขึ้น ช่วย ให้มีการทรงตัว ที่ดี รองรับน้ำหนักตัว ทำให้สมมารถเดินได้อย่างปลอดภัย ในการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการช่วยผู้ป่วย นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเรา และสำหรับการทำงานไม่ว่าทำงานอะไร ก็ต้องพบกับปัญหา และอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอ ในการทำงาน เช่น ตัดเหล็กเล็กเกินไป เชื่อมขาดมั่ง เป็นต้น เราจึงตั้งใจทำอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยแบบเดินและนั่ง เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกสบายขึ้นจากสภาพปัญหาหรือประสบการณ์ที่เราพบเห็นจาก อุปกรณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะ สร้างอุปกรณ์ช่วยเดินและนั่ง เพื่อให้สะดวกในการให้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นแนวทางในการ สร้างหรือประยุกต์ อุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยอื่นๆ ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เก้าอี้สามารถรับน้ำหนักได้จริง
1.ช่วยลงทุนแรงในการใช้ชีวิตประจำวัน
2. สบายในการใช้ชีวิต
3. ราคาถูก
4. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย แก้วสว่างอุตสาหกรรม
2นาย วินัย เหลือสิงกุลอุตสาหกรรม
3นาย วิชาญ พันธ์บุญนาคอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัชพล นาคแท้ปวส.
2นาย ประสิทธิ์ แซ่ยั้งปวส.
3นาย ธานินทร์ ชำนาญหมอปวส.
4นาย จักราช เรือนงามปวส.
5นาย ภานุวัฒน์ ทรัพย์วัฒนานนท์ปวส.