คุกกี้เพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศุภกาญจน์ เลาหไพศาลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย อุกฤษฏ์ อะมุตะคุอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ภควดี ทรงศักดิ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว นฤดี โพธิ์พยัคฆ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว อมรรักษ์ ราศีจันทร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นฤมน คงทองปวส.
2นางสาว เดือนฉาย เฮ้าโฮมปวส.
3นางสาว สุนารี สกุมาปวส.
4นางสาว สุรีรัตน์ ปราบพลปวส.
5นางสาว ฉัตรพร เทพพรมวงค์ปวส.
6นางสาว สุวัจรีย์ ขุนทองปวส.
7นางสาว ชลธิชา ตาละอุปละปวส.
8นาย เอกพงษ์ จุ่ยหมื่นไวยปวส.
9นาย ศรันย์ ทวีวรรณปวส.
10นาย รัฐวุฒิ อยู่สุขปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

คุกกี้ก้างปลาเพื่อสุขภาพเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานจุดเด่นของคุกกี้และก้างปลาเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่รักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกระดูก โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อคิดค้นสูตรคุกกี้ก้างปลาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด 2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของคุกกี้ก้างปลาเพื่อสุขภาพ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค จำนวน 100 คน พบว่า คุกกี้ก้างปลาเพื่อสุขภาพได้รับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.5 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยว่า คุกกี้ก้างปลาเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุกกี้ก้างปลาเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่รักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเสริมสร้างแคลเซียม เนื่องจากก้างปลาเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูง
คุกกี้ก้างปลาเพื่อสุขภาพใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายและนำไปประกอบอาชีพได้

Contact Information

Name : นาง ศุภกาญจน์ เลาหไพศาล
Email : supakan48@gmail.com
Phone : 0816157934
FB : -
LINE ID : supakan4