ลูกลมพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากสถานที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ในเขตชานเมือง ไม่มีโรงงาน อาคารขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียงทำให้มีลมพัดผ่านเกือบตลอดเวลา ประกอบกับค่าไฟฟ้าที่ทางวิทยาลัยจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้น มีค่าสูงมาก จึงเลือกพัฒนากังหันลมแกนแนวตั้ง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีต้นทุนในการสร้างไม่สูงและการสร้างไม่ยุ่งยาก เหมาะสมกับแรงลมในพื้นที่ สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง โดยไม่ต้องมีกลไกบังคับให้กังหันหมุนเข้ารับลมแบบกังหันลมแกนแนวนอนทั่วไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกังหันลมที่มีใบกังหันแบบซาโวเนียส 2 ชั้น และแบบแดร์เรียส อยู่ในกังหันตัวเดียวกัน กังหันเริ่มหมุนเมื่อลมมีความเร็วประมาณ 2.5 m/s มีความถี่ประมาณ 36 รอบต่อนาที (ทดลองในโรงฝึกงาน) มีแรงหมุนเพียงพอส่งกำลังด้วยโซ่จากแกนหมุนไปยังไดนาโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้
- เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังที่สามารถเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกลได้ดี
- ใช้เป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษสามัญ
2นาย สุเมธ ภิญโญสิริธรสามัญ
3นาง ประไพ ปิ่นวิเศษสามัญ
4นาย บรรเลง นวลแก้วอุตสาหกรรม
5นาย พิพัฒน์ วงศ์กระจ่างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรวุฒิ แดงเดชปวช.
2นาย ณรงค์ศักดิ์ จันทนาปวช.
3นาย ชัยวัฒน์ ชินเขว้าปวช.
4นาย ฉันทพัฒน์ ต่อมยิ้มปวช.
5นาย สมยศ กมลปวช.
6นาย นรินทร์ กาวีปวช.

Contact Information

Name : นาย ขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
Email : kajornsak@rajasit.ac.th
Phone : 0869969225
FB : https://www.facebook.com/kajornsak.pinvisate
LINE ID : 0869969225