อุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิด

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิดสามารถลดขั้นตอนการทำงานลงเหลือเพียง 2 ขั้นตอนจากการถอดถุงมือของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน 5 ขั้นตอนใช้เวลาในการถอดถุงมือเฉลี่ย 2.8 วินาทีจากใช้เวลาในการถอดถุงมือของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน เฉลี่ย 8.7 วินาที เร็วขึ้นเฉลี่ย 5.9 วินาที เนื่องจากมีการศึกษาที่รอบด้านก่อนทำการประดิษฐ์การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิดในระดับมากที่สุด เป็นเพราะอุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิดสามารถทำงานได้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ได้เมื่อเปรียบเทียบกับการถอดถุงมือของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิดมีความมุ่งหมายในการประดิษฐ์เพื่อให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นประชากรที่ทรงคุณค่าของสังคม ดังนั้นการประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิดจึงเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
อุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากขึ้นอุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิด พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณีอุตสาหกรรม
2นาย อดิศร วัฒนานุสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย ณิรุท ประสงค์จีนอุตสาหกรรม
4นาย ประพันธ์ ธรรมรสอุตสาหกรรม
5นาย อักษรเพชร วิจิตรเรืองชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชาติ หม่องประโคนปวช.
2นาย สุชาติ มีแก้วปวส.
3นาย ธวัชชัย ทะนวนรัมย์ปวส.
4นาย ทวีศักดิ์ งามแยะปวส.
5นาย ชาญวิทย์ ยิ่งดีปวส.
6นาย จีรยุทธ แพงเจริญปวส.
7นาย สมภพ โชคบัณฑิตปวส.
8นาย อรรถชัย ราชภัณฑ์ปวส.
9นาย ธนาธร คิดสำเร็จปวส.
10นาย อดิเรก นิลเยี่ยมปวส.

Contact Information

Name : นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี
Email : wichain_tim@hotmail.com
Phone : 0883745948
FB : https://www.facebook.com/wichain.tim@facebook.com
LINE ID : 0883745948