เครื่องเตือนภัยแก๊สรั่วและปรับสภาพอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผลจากการสร้างอุปกรณ์เตือนภัยแก๊สรั่วและปรับสภาพอากาศสามารถป้อองกันและเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสะดวกต่อการใช้งานแล้วเร็วต่อการรับรู้ มีระบบ เซ็นเซอร์ใช้ตรวจจับแก๊ส ไฟไซเรนใช้ในการแจ้งเตือน กระดิ่งเตือนภัยใช้ในการแจ้งเตือนควบคู่กับไฟไซเรน โซลินอยด์ใช้ในการตัดการไหลของแก๊สเมื่อมีแก๊สรั่ว กลุ่มตัวอย่างผู้ทดสอบการใช้งานเครื่องเตือนภัยแก๊สรั่วและปรับสภาพอากาศทั้ง 5 ครัวเรือนมีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.8 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 รองลงมาคือ ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.67 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.67 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเตือนภัยแก๊สรั่วและปรับสภาพอากาศสามารถแจ้งเตือนในตอนมีแก๊สรั่วเซ็นเซอร์จะตรวจจับแก๊สเพื่อสั่งการให้ ไฟไซเรนและกระดิ่งเตือนภัยจะทำงานแล้วตัวพัดลมระบายอากาศจะทำหน้าที่ระบายอากาศภายในห้อง ส่วนตัวโซลินนอยด์จะตัดเมื่อมีแก๊สรั่ว
1.ลดต้นทุนแทนการไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันแก๊สรั่วที่มีราคาแพง
2.สามารถป้องกันอัคคีภัยและอันตรายเนื่องจากแก๊สรั่ว
3.ลดอัตราการเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุประเภทอัคคีภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
4นาย สุชาติ แต้ตระกูลอุตสาหกรรม
5นาย อังศุธร แก้วถาวรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงศ์ รัตนตรัยวงศ์ปวช.
2นาย ดนุสรณ์ อินขาวปวช.
3นาย ปุณภัฒร์ เทพศรีปวช.
4นาย ปฏิพัฒน์ นาคะวิโรจน์ปวส.
5นาย ภูวนัย แท่นสงปวส.

Contact Information

Name : นาย ประเสริฐ ชูมี
Email : prasert221@gmail.com
Phone : 088-3985803
FB : https://www.facebook.com/prasert.choomee
LINE ID : prasertchoomee