กล่องนิรภัยกันขโมย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาง ศรีวรรณ ชูมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สุชาติ แต้ตระกูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.
2นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
3นาย ฐาปกรณ์ เย็นทั่วปวช.
4นาย วีรยุทธ ชูเท้าปวช.
5นาย นนท์นที ทิพย์พิชัยปวช.
6นาย ศุภรัฐโชติ สุจจิตปวช.
7นาย ธราดล ศรีวรรธนชาติปวช.
8นาย ชิติพัทธ์ เช้าจันทร์ปวช.
9นาย นวพล สงเล็กปวช.
10นาย ปุณภัฒร์ เทพศรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างกล่องนิรภัยกันขโมย2.เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 3.เพื่อมาช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ผลจากการทดลอง พบว่า กล่องนิรภัยกันขโมยจะทำงานโดยใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุม ซึ่งมีการทำงานโดยการป้อนรหัสผ่าน ๔ ตัว เพื่อปลดล็อกกลอนไฟฟ้าหรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกกลอนไฟฟ้าได้ โดยจะมีจอ LCD แสดงผลอยูด้านหน้ากล่องนิรภัย และหลอดแสดงสถานการณ์ทำงานอยู่ด้วย ซึ่งหลอดสีเขียวแสดงการทำงานของกลอนไฟฟ้า หลอดสีแดงแสดงการไม่ทำงานของกลอนไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนลายนิ้วมือได้ด้วยตัวเอง โดยศึกษาจากคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กล่องนิรภัยกันขโมย เป็น อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอาชญากรรมโดยกล่องนิรภัยกันขโมย จะใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้แก่ โปรแกรม Arduino ในการควบคุมการทำงานต่างๆ โดยรหัสที่ใช้ในการปลดล็อกจะใช้ลายนิ้วมือ และตัวเลข 4 หลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและลายนิ้วมือ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ และจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่น LINE เมื่อใส่รหัสผิด
1.กล่องนิรภัยกันขโมย สามารถใช้งานได้จริง
2.เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.ลดปัญหาการเกิดเหตุโจรกรรมและอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้

Contact Information

Name : นาย วิวัฒน์ แก้วกายศ
Email : wivat033@hotmail.com
Phone : 0973488846
FB : -
LINE ID :