อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเพื่อการล้างเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัย อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเพื่อการล้างเครื่องปรับอากาศ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเพื่อล้างเครื่องปรับอากาศ 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเพื่อล้างเครื่องปรับอากาศ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเพื่อล้างเครื่องปรับอากาศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปล่อยรังสีอินฟราเรดในการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวัดจากช่องทางลมเข้าและลมออกของเครื่องปรับอากาศ จากนั้นจะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่บอร์ด Arduino และส่งผลไปแสดงที่หน้าจอ LCD ว่าควรล้างเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ชาร์ตได้ง่ายเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ สามารถวัดได้ตั้งแต่ระยะ 1 เซนติเมตร ไปจนถึง มากกว่า 100 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร
1. ผู้ประกอบอาชีพด้านเครื่องปรับอากาศไม่เสียเวลาและทรัพยากรน้ำในการล้างเครื่องปรับอากาศโดยที่ไม่จำเป็น
2. ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไปกับการจ้างช่างมาล้างเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาอันควร
3. สามาถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเชิงวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
3นาย นรินทร์ ดำนุ้ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชยังกูร บุญรัตน์ปวช.
2นาย อรุณพงศ์ บุญรัตน์ปวช.
3นาย สิรวิชญ์ สัจจะบุตรปวช.
4นาย วีรยุทธ ชูเท้าปวช.
5นาย ชวัลวิทย์ บุญญานุพงศ์ปวช.
6นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.

Contact Information

Name : นาย อดิเทพ บุญรัตน์
Email : aditapboonyarat@gmail.com
Phone : 0996145399
FB : -
LINE ID :