ชุดควบคุมพัดลมปรับสปีดตามอุณหภูมิ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างชุดควบคุมพัดลมปรับสปีดตามอุณหภูมิ 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมพัดลมปรับสปีดตามอุณหภูมิ คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบบันทึกผลการ ผลการวิจัยพบว่า การหาประสิทธิภาพชุดควบคุมพัดลมปรับสปีดตามอุณหภูมิ พบว่าการส่งสัญญาณ Bluetooth ได้ตั้งแต่ในระยะ 10-30 เมตร และชุดควบคุมพัดลมปรับสปีดตามอุณหภูมิ ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมพัดลมปรับสปีดตามอุณหภูมิ เมื่อเสียบปลั๊กใช้งานพัดลมจะทำงานทันที เพราะอยู่ในโหมด Auto และสามารถปรับสปีดพัดลมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth และเปิดใช้งาน Application ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน
1. สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานพัดลม
2. สามารถแก้ไขปัญหาการเสียหายของสวิตช์พัดลม
3. สามาถนำไปต่อยอดเชิงพานิชย์ และเชิงวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม
5นาย อังศุธร แก้วถาวรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรยุทธ ชูเท้าปวช.
2นาย นนท์นที ทิพย์พิชัยปวช.
3นาย ศุภรัฐโชติ สุจจิตปวช.
4นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.
5นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
6นาย ฐาปกรณ์ เย็นทั่วปวช.
7นาย ชิติพัทธ์ เช้าจันทร์ปวช.
8นาย ธราดล ศรีวรรธนชาติปวช.
9นาย ชยังกูร บุญรัตน์ปวช.
10นาย วรพงศ์ สายชลปวช.

Contact Information

Name : นาย วิวัฒน์ แก้วกายศ
Email : wivat033@hotmail.com
Phone : 0973488846
FB : -
LINE ID :