โคมไฟโมเดิร์น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
2นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม
5นาย อังศุธร แก้วถาวรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธราดล ศรีวรรธนชาติปวช.
2นาย ธนาธร คงแก้วปวช.
3นาย ภูรินทร์ แก่นทรัพย์ปวช.
4นาย ศุภรัฐโชติ สุจจิตปวช.
5นาย นนท์นที ทิพย์พิชัยปวช.
6นาย วีรยุทธ ชูเท้าปวช.
7นาย กฤษณะ ชุมทองปวช.
8นาย ชยังกูร บุญรัตน์ปวช.
9นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
10นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1.เพื่อสร้าง โคมไฟโมเดิร์น 2.เพื่อหาประสิทธิภาพการตรวจจับความเคลื่อนไหวของ โคมไฟโมเดิร์น3.เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อโคมไฟโมเดิร์นคือแบบบันทึกข้อมูลและแบบบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าโคมไฟโมเดิร์น สามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีสิทธิภาพ สามารถควบคุมคลื่นสะท้อนที่ผ่านโปรแกรมเซนเซอร์ และเปิด-ปิดไฟได้ในระยะ 1-100 เซนติเมตร โดยไฟจะติดตลอดเมื่อมีการเคลื่อนไหวบริเวณโคมไฟ และดับหลังจากไม่มีคนอยู่บริเวณโคมไฟ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟโมเดิร์น เป็นการออกแบบให้โคมไฟโมเดิร์นมีความสวยงาม และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถควบคุมการเปิดหลอดไฟด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิคเมื่อมีการเคลื่อนไหวเข้าใกล้อุปกรณ์และปิดเมื่อไม่มีการการเคลื่อนไหวใกล้กับอุปกรณ์ ป้องกันการหลงลืมและประหยัดไฟ
1.ทำให้ผู้ใช้สะดวกต่อการ เปิด-ปิด โคมไฟ
2.สวยงามและทันสมัยสามารถนำไปใช้งานและประดับตกแต่งได้
3.ช่วยประหยัดพลังงานเนื่องจากสามารถปิดเองได้โดยอัตโนมัติ

Contact Information

Name : นาย ประเสริฐ ชูมี
Email : prasert221@gmail.com
Phone : 088-3985803
FB : https://www.facebook.com/prasert.choomee
LINE ID : prasertchoomee