อุปกรณ์ตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม
5นาย อังศุธร แก้วถาวรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กนกพล ปุรินราภิบาลปวช.
2นาย วิศรุต หงสาปวช.
3นาย ศุภโชค เด่นดวงปวช.
4นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.
5นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
6นาย ฐาปกรณ์ เย็นทั่วปวช.
7นาย วีรยุทธ ชูเท้าปวช.
8นาย ธราดล ศรีวรรธนชาติปวช.
9นาย นนท์นที ทิพย์พิชัยปวช.
10นาย ศุภรัฐโชติ สุจจิตปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งแรกได้แก่ นักเรียนที่ ลงเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ วท.พัทลุง อุปกรณ์ตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก ได้มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ใช้โครงสร้างเป็นพลาสติก มี LED เป็นตัวส่งสัญญาณขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยแบ่งเป็น 2 สี สีแดงแสดงเป็นขั้วใต้และสีน้ำเงินแสดงเป็นขั้วเหนือ ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นด้านโครงสร้างอยู่ในระดับดีด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี และความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ตรวจสอบขั้วแม่เหล็ก ได้มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ใช้โครงสร้างเป็นพลาสติก มี LED เป็นตัวส่งสัญญาณขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยแบ่งเป็น 2 สี สีแดงแสดงเป็นขั้วใต้และสีน้ำเงินแสดงเป็นขั้วเหนือ
1 อุปกรณ์ตรวจหาขั้วแม่เหล็กสามารถหาขั้วแม่เหล็กได้
2 อุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้งานในขณะตรวจสอบหาขั้วแม่เหล็ก
3 ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ

Contact Information

Name : นาย วิวัฒน์ แก้วกายศ
Email : wivat033@hotmail.com
Phone : 0973488846
FB : -
LINE ID :