อุปกรณ์ช่วยยกของหนัก

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่จะช่วยยกของหนัก 2) เพื่อหาประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ช่วยยกของหนัก 3) เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยยกของหนักผลจากการทดลองพบว่า อุปกรณ์ช่วยยกของหนักออกแบบและสร้างขึ้นมา 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นแม่แรงที่ใช้มอเตอร์DCในการยกแม่แรงส่วนบนแม่แรงจะติดตั้งแผ่นเหล็กไว้เพื่อตั้งของที่จะยก ส่วนที่ 2 คือส่วนของตัวรถที่ใช้ล้อจำนวน4ล้อในการเคลื่อนที่และตัวรถที่ใช้เหล็กมาทำเป็นส่วนของตัวรถแล้วใช้แรงคนในการขับเคลื่อนตัวรถ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวัสดุที่มีน้ำหนักมากเพื่ออำนวยความสะดวกทำให้การทำงานมีความรวดเร็วช่วยให้งานเคลื่อนย้ายเบาแรง และช่วยผ่อนแรงของมนุษย์
1.นำอุปกรณ์ช่วยยกของหนักมาใช้ในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
2.เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและช่วยผ่อนแรงของคน
3.ช่วยให้งานเคลื่อนย้ายเบาแรง และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สานันท์ คงเเก้วอุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
4นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
5นาย ชัยพฤกษ์ เทพจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปุณภพ อินทร์ทองแก้วปวช.
2นาย กฤษณะ ทองประศรีปวช.
3นาย พลฤทธิ์ คงเพชรนุ่นปวช.

Contact Information

Name : นาย อดิเทพ บุญรัตน์
Email : aditapboonyarat@gmail.com
Phone : 0996145399
FB : -
LINE ID :