ชุดล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 2) เพื่อหา ประสิทธิภาพในการท างานของชุดล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 3) เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ด าเนินการโดยการเริ่มสร้างเค้าโครงของชุดล้าง เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่แล้วเริ่มวางอุปกรณ์ลงบนโครงสร้าง จากนั้นเริ่มท าการทดสอบ ประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศและปรับปรุงอุปกรณ์และออกแบบสอบถามเพื่อถามความ พึงพอใจของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปรับอากาศที่ผ่านการล้างด้วยชุดล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ มีความสะอาด และ ประหยัดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์และล้างเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อความสะดวกในการขนอุปกรณ์ล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
2. ประหยัดเวลาในการล้างเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
4นาย สานันท์ คงเเก้วอุตสาหกรรม
5นาย อุดม ชูสังข์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มาณพ หนูเพ็ชรปวช.
2นาย สิทธิชัย แก้วทิพย์ปวช.
3นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชุมรอดปวช.

Contact Information

Name : นาย อดิเทพ บุญรัตน์
Email : aditapboonyarat@gmail.com
Phone : 0996145399
FB : -
LINE ID :