เครื่องปรับอากาศสนาม

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องปรับอากาศสนาม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปรับอากาศสนาม 3) เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องปรับอากาศสนาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุณหภูมิที่ใด้ทำการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอากาศสนาม สามารถนำมาใช้ในการออกภาคสนามหรือเต็นท์หรือห้องที่มีขนาดเล็กและมีความปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถปรับอุณหภูมิใด้เหมอสมตอร้างกาย
1. ความเย็นที่ใด้จากเครื่องปรับอากาศสนามนั้นใช้สำหรับช่วยทำให้อากาศสะอาด และควบคุมความชื้น ภายในห้องที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป
2. สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก และมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
4นาย สานันท์ คงเเก้วอุตสาหกรรม
5นาย อุดม ชูสังข์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤตเมธ แก้วขุนทองปวช.
2นาย มนตรี หนูรามปวช.
3นาย ชนินทร์ สงรักษ์ปวช.

Contact Information

Name : นาย อดิเทพ บุญรัตน์
Email : aditapboonyarat@gmail.com
Phone : 0996145399
FB : -
LINE ID :