เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สนธยา สุนทรารักษ์อุตสาหกรรม
2นาย สันติ ครึ่งมีอุตสาหกรรม
3นาย ปรัชญา ประยงค์หอมอุตสาหกรรม
4นาย สรธร โสรธรอุตสาหกรรม
5นางสาว สุพรรษา เกษรบัวสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เดือนฉาย เสนานนท์ปวช.
2นาย ณัฐภัทร นพพันธ์ปวช.
3นาย ก้องชัย สัตย์ถาพรปวช.
4นาย เกริกพล ชมบุญปวช.
5นาย ณัฐวัฒน์ ดวงไทยปวช.
6นาย ภานุวิชญ์ อนุพันธ์ปวส.
7นางสาว มณีรัตน์ นวนิลปวส.
8นาย ชัยโรจน์ วงษ์สุวรรณปวส.
9นางสาว ชญาดา คันธพรหมปวส.
10นาย สุชาครีย์ ไกรสอนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยประกอบด้วยวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ ดำเนินการศึกษาหลักการออกแบบ และกระบวนการในการคัดแยกเมล็ดข้าวสาร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้ได้นวัตกรรมที่มีหลักการทำงานตามวัตถุประสงค์ และทำการทดสอบหาประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดข้าวสารระหว่างข้าวเต็มเมล็ด และข้าวหัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ได้นวัตกรรมเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพ ต่อยอดในเชิงธุรกิจได้
และนำไปจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรได้
- สามารถคัดแยกเมล็ดข้าวสารได้ ระหว่างข้าวเต็มเมล็ดและข้าวหัก หรือปลายข้าว
- นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยการคัดแยกข้าวเพื่อจำหน่าย หรือผลิตเครื่องเพื่อจำหน่าย
- เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวของเกษตรกร
- สร้างอาชีพให้เกษตรกร เพิ่มรายได้และลดเวลาการทำงาน เมื่อเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนกึ่งอัตโนมัติ
เพื่อใช้คัดแยกเมล็ดข้าวสาร และเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวสาร ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถประกอบอาชีพได้จากการจำหน่ายข้าวสาร

Contact Information

Name : นาย สนธยา สุนทรารักษ์
Email : taya.555@hotmail.com
Phone : 087-8696443
FB : https://www.facebook.com/taya.555@hotmail.com
LINE ID : eununuku