โรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียน

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประปาเพื่อหาการไหลเวียนน้ำมาเข้าบ้านเรือนโดยผ่านตัวกำเกิดไฟฟ้าเพื่อมาทำให้เกิดไฟฟ้าถนนหรือทางเข้าบ้านเรือนและเพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีระบบเก็บสะสมพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในปัจจุบันประเทศไทยต้องอาศัยก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปริมาณก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอเป็นปัญหาต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ โรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียน และได้ดำเนินการสร้างขึ้น จากการศึกษาพบว่า โรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียนได้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมการการไหลเวียนของน้ำเพื่อให้เกิดไฟฟ้าด้วยการไหลเวียน ลดการใช้ไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่าย ผลการสร้างโรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียน มีการกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำได้ จากการหาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลสรุปว่า น้ำที่ผ่านการลำเลียงจากท่อมีคุณภาพของที่ทำให้เกิดไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียนได้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมการไหลเวียนของน้ำเพื่อให้เกิดไฟฟ้าโดยการไหลเวียน ลดการใช้ไฟฟ้าเเละประหยัดค่าใช่จ่ายทางคณะผู้จัดทำเเละศึกษาข้อมูลเเละทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ โรงไฟฟ้าน้ำหมุนเวียน
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมาหมุนเวียนให้เกิดกระเเสไฟฟ้าได้เเละสามารถทำเเบบจำลองการเรียนรู้การผลิตกระเเสไฟฟ้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย พิเชษฐ อินทร์แก้วอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย พงษ์ พรสัทธาอุตสาหกรรม
5นาย สานันท์ คงเเก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจตนิภัทร ปุรินทราภิบาลปวช.
2นาย จิรายุ ช่วยมากปวช.
3นาย ชวดล คงใหม่ปวช.

Contact Information

Name : นาย อดิเทพ บุญรัตน์
Email : aditapboonyarat@gmail.com
Phone : 0996145399
FB : -
LINE ID :