รถไฟฟ้าสามล้อ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรถไฟฟ้าสามล้อ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ในการใช้งานของรถไฟฟ้าสามล้อ 3) เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อรถไฟฟ้าสามล้อ ด าเนินการโดยการเริ่มสร้างเค้าโครงของรถไฟฟ้าสามล้อแล้วเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ลงบนโครงสร้าง จากนั้นเริ่มท าการทดสอบประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าสามล้อและปรับปรุงอุปกรณ์ของรถไฟฟ้าสามล้อ แล้วออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถไฟฟ้าสามล้อสามารถเคลื่อนที่ เดินทางในระยะสั้นๆโรงงานอาคาร มีความปลอดภัยใน การใช้งาน และ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. รถไฟฟ้าสามล้อมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง
2. ลดมลพิษทางอากาศ
3. ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
4นาย สานันท์ คงเเก้วอุตสาหกรรม
5นาย อุดม ชูสังข์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กลวัชร สมมาตรปวช.
2นาย ณภัทร ทองช่วยปวช.
3นาย ภาณุพงศ์ ปล้องใหม่ปวช.

Contact Information

Name : นาย อดิเทพ บุญรัตน์
Email : aditapboonyarat@gmail.com
Phone : 0996145399
FB : -
LINE ID :