อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตัน

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตัน 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตัน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่ออุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตันถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาให้มีความสะดวกในการใช้งาน ลดการใช้แรงของผู้ใช้งาน เมื่อทดลองประสิทธิภาพพบว่าอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตันมีประสิทธิภาพระดับสูง โดยอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำอุดตันในระยะ 2-6 เมตร จะทะลวงท่อได้อย่างดี แต่เมื่อในระยะ 8-10 เมตร ขึ้นไป จะทำความสะอาดได้อย่างไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพ เพราะเนื่องจากในระยะไกลแรงส่งไม่ค่อยพอและสุดระยะของสปริงทำความสะอาด
1.ช่วยลดกำลังในการส่งสปริงทะลวงท่อ ลงท่อน้ำ
2.ลดระยะเวลาในการทำงาน
3.ช่วยแก้ปัญหาท่อน้ำที่อุดตันโดยไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม
4นาย พงษ์ทิพย์ รัักพวกอุตสาหกรรม
5นาย อุดม ชูสังข์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัชรพงค์ สงชูปวช.
2นาย ปกรณ์ เหมือนพรรณรายปวช.
3นาย ธีรภัทร ขาวชูปวช.

Contact Information

Name : นาย อดิเทพ บุญรัตน์
Email : aditapboonyarat@gmail.com
Phone : 0996145399
FB : -
LINE ID :