โต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาพร หลงละเลิงสามัญ
2นาย พงศ์ศักดิ์ พวงเพชรสามัญ
3นางสาว สุรัสวรินทร์ อินเรืองสามัญ
4นาย เกียรติพงษ์ หลงละเลิงอุตสาหกรรม
5นางสาว ศิริวรรณ พรหมเพชรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรชัย ดวงจันทร์ปวช.
2นาย ศุทธวีร์ ทรัพย์สงปวช.
3นาย ศักรินทร์ ชุมนาคราชปวช.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากะลามะพร้าวในท้องถิ่นที่เหลือใช้ที่มีความเหมาะสมต่อการทำผลิตภัณฑ์ โต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว 2) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของผู้ใช้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ โต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าวของผู้ใช้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อโต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าวอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับความพึงพอใจต่อโต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าวพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว เป็นงานผีมือที่ต้องใช้ความปราณีตและสวยงาม สร้างสรรค์ชิ้นงานให้สะท้อนเห็นถึงคุณค่าของกะลามะพร้าวแห้งที่ลูกทิ้ง หลังจากการใช้งาน ได้ออกมาอย่างลงตัว มีความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของวัตถุที่แตกต่างกันได้ มีความยอมรับ ทัศนคติ และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กะลามะพร้าวแห้งมีความเหมาะสมในการแกะฉลุลวดลายประดับบนโต๊ะ ระดับการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อโต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อโต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าว ลดปริมาณขยะ หรือกะลามะพร้าวแห้งที่เหลือใช้ เพิ่มมูลค่าให้กับกะลามะพร้าวแห้ง และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม และนำชิ้นงาน โต๊ะ ลายใบไม้จากกะลามะพร้าวไปใช้งานได้จริง

Contact Information

Name : นาง สุภาพร หลงละเลิง
Email : slonglalerng2517@gmail.com
Phone : 0895896657
FB : https://www.facebook.com/slonglalerng@gmail.com
LINE ID : -