หมอนอิงจากผ้าไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อำพาภรณ์ เกิดทรัพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุธาสินี กิจปกรณ์สันติสามัญ
3นาง ณนิดา ชุมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุวิมล แซ่โค้วปวช.
2นางสาว เปรมฤดี ทองปวช.
3นางสาว อรจิรา คุ้ยยกสุ้ยปวช.
4นาย นูรญันนะ จิตรเที่ยงปวช.
5นางสาว เณศรา พลประสิทธิ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ หมอนอิงจากผ้าไทย เป็นการนำผ้าไทย ที่มีลวดลายสวยงาม แปลกใหม่ นำมาตัดเย็บเป็นปลอกหมอนอิง และปักลวดลายด้วยลูกปัดและเลื่อม เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ และแนวคิดนี้ยังสามารถที่จะช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยนำผ้าไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย รวมทั้งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต การประดิษฐ์หมอนอิงจากผ้าไทย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้ประยุกต์มาใช้ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับการคิดเชิงระบบของผู้เรียน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์หมอนอิงจากผ้าไทยเป็นการนำความรู้ ทักษะ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมอนสำหรับใช้พิงหลัง หรือแขน เวลานั่ง หรือเอกเขนก ใช้ในบ้าน โรงแรม คอนโด รีสอร์ท เพื่อให้เกิดความสวยงาม แปลกใหม่
ใช้สำหรับวางบนโซฟา เพื่อใช้ในการพิงหลังหรือแขน และประดับตกแต่งภายในบ้าน โรงแรม คอนโด หรือรีสอร์ท

Contact Information

Name : นางสาว อำพาภรณ์ เกิดทรัพย์
Email : am_kerdsup@hotmail.com
Phone : 0801438972
FB : https://www.facebook.com/Ampaporn.kerdsup
LINE ID : Krumui2628