เครื่องสลัดน้ำผึ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิรามัย พันธวงศาโรจน์อุตสาหกรรม
2นาย วานิต ศิริพันธ์อุตสาหกรรม
3นางสาว ภัณฑิรา หนูเอียดอุตสาหกรรม
4นาย ธวัชชัย ใหม่สวัสดิ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ฐิติมา ทองเพชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวนาถ พันฤทธิ์ดำปวช.
2นาย ชยภัทร ทองนุ่นปวส.
3นาย ธวัชชัย จันทร์แก้วปวส.
4นาย ธีรภัทร ชูทิพย์ปวส.
5นาย ปฏิภาณ พูนนวลปวส.
6นาย สรวิศ เต็มดีปวส.
7นาย นันทพงค์ จันทร์จุไรปวส.
8นาย กิตติพงษ์ พรหมแก้วปวส.
9นาย วรเมธ รังวัสสาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.สร้างเครื่องสลัดน้ำผึ้ง 2. หาประสิทธิภาพของเครื่องสลัดน้ำผึ้ง และ 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องสลัดน้ำผึ้ง โครงสร้างเครื่องสลัดน้ำผึ้ง ประกอบด้วยตัวถังทำจากสแตนเลส ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 mm. ความสูง 600 mm. ความหนา 0.75 mm.น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม โดยตัวตะแกรงใช้สแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.9 mm. ใช้ระบบแรงเหวี่ยงจากมือหมุนหรือจะใช้แรงเท้าเหยียบในการปั่นสลัดน้ำผึ้งออกมา ต้นกำลังในการเหวียงเกิดจากแรงมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรเลี้ยงผึ้งและทำสวนในพื้นที่ ตำบลท่ามิหรำ ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง และตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.)ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องสลัดน้ำผึ้ง ช่วยให้สภาพของรังผึ้งสามารถกลับมาใช้งานได้อีก มีประสิทธิภาพ 95.20 เปอร์เซ็นต์ 2.)ผู้ใช้งานความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.76 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดที่ได้ทดลองใช้เครื่องสลัดน้ำผึ้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้แรงเหวี่ยงในการสลัดน้ำผึ้งออกจากรัง
สะดวกในการปั่นน้ำผึ้ง
ได้น้ำผึ้งที่สะอาด

Contact Information

Name : นางสาว นิรามัย พันธวงศาโรจน์
Email : tui26@outlook.co.th
Phone : 0918468149
FB : https://www.facebook.com/Fon.Niramai
LINE ID : fonie26