เครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนแบบดิจิตอล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุเทน คงเทพอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนาภรณ์ ย่องซี้ปวส.
2นางสาว ณัฐติชา ชูขำปวส.
3นาย สิริชัย แก้วนางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ความมีวินัยในการตรงต่อเวลานั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ อย่างเช่นในสถานศึกษา การเข้าแถวตอนเช้าเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าชั้นเรียน เพื่อเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาจะทำให้คุณภาพของการเรียนการสอน เนื้อหาวิชามีมากขึ้น เนื่องจากบางครั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นอาจมีเนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนการสอนที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้บางคาบวิชาเลิกเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ซึ่งส่งผลต่อเวลาในการเรียนการสอนวิชาในคาบถัดไป คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำเครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนแบบดิจิตอลขึ้นมาเพื่อเป็นสัญญาณหรือออดบอกเวลาหมดคาบเรียน เพื่อให้กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนแบบดิจิตอล เป็นเครื่องบอกหรือแจ้งเตือนเวลาเริ่มคาบเรียนและหมดของคาบเรียน โดยสามารถตั้งเวลาในการแสดงผลเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียงตามสายของโรงเรียน สามารถปรับเปลี่ยนเสียงของสัญญาณเสียงออดได้โดยใช้เมมโมรี่การ์ดเป็นตัวบันทึกสัญญาณเสียง โดยตัวเครื่องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ AC ขนาด 220 V ความถี่ 50 Hz สามารถเขียนโปรแกรมตั้งเวลาออดโรงเรียนได้ มีความแม่นยำและเที่ยงตรง
1 สามารถพัฒนาและนำเครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนแบบดิจิตอล มาใช้กับระบบ
เสียงตามสายของโรงเรียนหรือวิทยาลัย
2 สามารถหาประสิทธิภาพของเครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียนแบบดิจิตอล
3 เป็นสัญญาณเตือนหรือแจ้งเวลาเริ่มคาบเรียน หมดคาบเรียนแก่นักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยได้

Contact Information

Name : นาย อุเทน คงเทพ
Email : tankongtep@gmail.com
Phone : 0950391716
FB : -
LINE ID :