ระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าและปลดล็อคประตูด้วยอาร์เอฟไอดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกราช ราชราวีอุตสาหกรรม
2นาย กำจร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาง รุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย สุวิทย์ เตยแก้วอุตสาหกรรม
5นาย กชกร ท่องคงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิภัทร จันทร์สีหราชปวช.
2นาย วิทยา ชุมฤทธิ์ปวช.
3นาย ตนุภัทร วรรณโกปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมที่พักได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยทั่วไป เมื่อผู้เข้าพักมาใช้บริการก็จะมอบกุญแจห้องให้ไปเปิดห้องพักด้วยตนเอง และเมื่อออกจากที่พักแล้วบางครั้ง ลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีที่พักนั้นยังไม่ได้ติดตั้งระบบ บัตรอาร์เอฟไอดี หรือผู้เข้าพักเกินเวลา และเมื่อเกินเวลาแล้วยังมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการเข้าพักตามเวลาที่เหมาะสมผู้วิจัยได้คิดค้นระบบสำหรับควบคุมการเปิดปิดระบบไฟฟ้าและปลดล็อคประตูสำหรับผู้เข้าพักและควบคุมเวลาการเข้าพักเพื่อให้ผู้เข้าพักได้พักตามเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้บริการที่พักได้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร และยังประหยัดค่าไฟฟ้าอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าด้วยอาร์เอฟไอดี ได้มีการการออกแบบตัวเครื่องด้วยกล่องพลาสติกเก็บไมโครคอลโทรลเลอร์และวงจรไว้ภายใน และมีเซอร์โวทำหน้าที่เป็นกลอนประตู เมื่อได้รับสัญญาณจากบัตรอาร์เอฟไอดี ในระยะไม่เกิน 6 เซ็นติเมตร กลอนประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติ ทำการทดสอบโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตั้งเวลาการใช้ระบบไฟฟ้า เมื่อรับสัญญาณจากบัตรอาร์เอฟไอดี ในระยะไม่เกิน 5 เซ็นติเมตร ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักจะทำงาน จนกว่าจะครบกำหนดเวลาที่เขียนโปรแกรมไว้ในบัตรอาร์เอฟไอดี
1. ระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าและปลดล็อคประตูด้วยอาร์เอฟไอดีสามารถควบคุมการใช้ระบบไฟฟ้าได้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้
2. ระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าและปลดล็อคประตูด้วยอาร์เอฟไอดีสามารถปลดล็อคประตูตามที่เราต้องการได้
3. ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น

Contact Information

Name : นาย เอกราช ราชราวี
Email : wewre980@gmail.com
Phone : 0894676395
FB : -
LINE ID : 0894676395