อุปกรณ์เหลาทางมะพร้าว V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คณิศร บัวจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วรรณภา วัฒนจำนงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กมล โคตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศรัญญา ศรีครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ศุภชัย พุทธรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยุทธนา ภูจอมแก้วปวช.
2นาย จิณวัฒน์ จันเทพาปวส.
3นางสาว นันทิกานต์ พันธ์ฤทธิ์ปวส.
4นาย ขวัญฤดี ศรีโวหปวส.
5นางสาว สุกัญญา สมพงษ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

งานวิจัย อุปกรณ์เหลาทางมะพร้าว V.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาอุปกรณ์เหลาทางมะพร้าว V.2 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เหลาทางมะพร้าว V.2 ที่สร้างขึ้น 3) เพื่อหาความพึงพอใจจากการใช้อุปกรณ์เหลาทางมะพร้าว V.2 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนา โดยการทดลองเปลี่ยนแปลงระยะใบมีด จำนวน 5 ระยะ 5 ชุด พบว่า ระยะใบมีด 3 มม. เหมาะสมที่สุด ค่าเฉลี่ย 10 ก้าน/นาที และจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 3.95,S.D. = 0.45) และในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับดี เช่นเดียวกัน หาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้เปรียบเทียบกับการใช้อุปกรณ์แบบเดิม พบว่า สามารถทำงานได้ผลผลิตที่มากกว่าแบบทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ย = 11 ก้าน/นาที ผลต่าง = 6 ก้าน/นาที ในระยะเวลาควบคุม คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที ความพึงพอใจจากการทดลองใช้อุปกรณ์ฯ โดยกลุ่มตัวอย่าง 25 คน พบว่า โดยรวมด้านผลผลิต หัวข้อมีความภาพสามารถใช้งานได้จริง มีความพึงพอใจอยู่ในระบบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.72,S.D. = 0.75) และโดยสรุปในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรกลเป็นต้นกำลัง หรือไฟฟ้า พกพาสะดวก เล็กกะทัดรัด ปลอดภัยสูง ราคาไม่แพง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
สร้างสรรค์เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการดำรงชีวิต พัฒนาคุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ และได้อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Contact Information

Name : นาย คณิศร บัวจันทร์
Email : vijai.sicc14@gmail.com
Phone : 0807316489
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -