เครื่องควบคุมระบบซีซีเอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิสณุกร ดาวไสย์อุตสาหกรรม
2นาย ศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่อุตสาหกรรม
3นางสาว พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์สามัญ
4นางสาว สายทอง คำหงษาสามัญ
5นาย อาทิตย์ โทนะพันธ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนกานต์ นาครินทร์ปวช.
2นาย ภราดร หินเงินปวช.
3นาย ภูริทัต ดวงบุตรปวช.
4นาย ศุภกิจ แก้วคำปวช.
5นาย รชานนท์ คำศรีปวช.
6นาย รณฤทธิ์ รับรองปวส.
7นางสาว รัชนีกร ชาติวงค์ปวส.
8นางสาว บุษราคัม บุญยอปวส.
9นางสาว พัชรี ปรือปรังปวส.
10นางสาว บัณฑิตา ปัญญางามปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง เครื่องควบคุมระบบซีซีเอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่อง ทดสอบประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 28 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการทำงานในภาพรวมของระบบสามารถควบคุมให้เปิดปิดได้อัตโนมัติและตามคำสั่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องควบคุมระบบซีซีเอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน เป็นเครื่องที่ทำขึ้นเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัย ช่วยเหลือก่อนเกิดเหตุและอำนวยความสะดวก โดยสั่งการจากโทรศัพท์มือถือผ่านทางอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีอยู่ในชุมชน ส่งมาที่เครื่องควบคุมประมวลผล แล้วส่งข้อมูลต่อไปยังระบบย่อยทั้ง 11 ระบบให้ทำงาน ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องใช้เวลาในการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว ใช้งานง่ายและมีขนาดเหมาะสมกับการนำไปใช้ในชุมชน
ได้เครื่องควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก สามารถนำไปใช้ได้จริงในชุมชน

Contact Information

Name : นาย  วิสณุกร ดาวไสย์
Email : wissanukorn_nu@hotmail.com
Phone : 0837286389
FB : -
LINE ID :