เตาอบแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์แบบสะท้อนกลับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ การะเกษอุตสาหกรรม
2นาง รัชนี พัฒทัยสงอุตสาหกรรม
3นาย ธวัชชัย หาญบางอุตสาหกรรม
4นาย สุวัช ศรปราบอุตสาหกรรม
5นางสาว ปิยธิดา สารโพธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนนท์ กุศลพันธ์ปวส.
2นาย ธีรวัฒน์ พรมนวลปวส.
3นาย จตุพล สังขาวปวส.
4นาย ภูริเดช ศรีสุวะปวส.
5นาย ไตรทศ สุภาพปวส.
6นาย วิทยา แซมทองปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เตาอบแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์แบบสะท้อนกลับ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ถนอมอาหาร โดยการตากให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการทดลองอาหาร 3 อย่าง พบว่าเวลาที่ใช้ตากอาหารแตกต่างกัน ดังนี้ เนื้อหมู ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ปลาช่อนใช้เวลา 5 ชั่วโมง และกล้วยใช้เวลา 24 ชั่วโมง เมื่อนำไปทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่างให้ ความพึงพอใจด้านการออกแบบเกี่ยวกับตู้มีความมิดชิด ป้องกันแมลง ฝุ่น ฝน และละอองน้ำมีค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนสูงสุด เท่ากับ 4.8 จากการแปลผลอยู่ในระดับดี ด้านการใช้งานเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไป ประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5.0 จากการแปลผลอยู่ในระดับดีมาก และการแปลผลโดยรวมอยู่ในเกณ์ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถป้องกันละอองน้ำ แมลง และฝุ่น มีชุดวัดอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิภายใน มีชุดวัดความชื้น และอุณหภูมิทั้งภายนอกและ ภายในเตาอบ ตากเนื้อครั้งละ 3 กิโลกรัม ความหนาของเนื้อไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งระบบ
ได้เนื้อแดดเดียวที่สะอาด ถูกสุขอนามัย สามารถนอมอาหารได้ในปริมาณที่มาก และรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

Contact Information

Name : นาย ชัยวัฒน์ การะเกษ
Email : chaiwat_1313@hotmail.com
Phone : 0872574137
FB : https://www.facebook.com/chaiwat.karaket
LINE ID : chaiwatka1313