ง่าย ๆ เรื่องไดรเวอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย จังหวัด ศรีสลับสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรากร ขาวคงปวช.
2นางสาว กมลลักษณ์ เซ่งแก้วปวช.
3นาย วรเมธ หัวเขาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง ง่ายๆ เรื่องไดรเวอร์ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่องการติดตั้งไดรเวอร์ ต่าง ๆ โดยผู้จัดทำใช้โปรแกรม Adobe Dreamwever CS5 มีการนำภาษา HTML 5 มาเขียนโค้ดโปรแกรม ดรีมวีฟเวอร์ และใช้ ในการจัดทำเป็นเว็บไซต์และนำไปอัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ผลที่ได้จากการทำสื่อการเรียนรู้ ง่าย ๆ เรื่องไดรเวอร์ คือ ผู้เข้าใช้จะสามารถเข้าใจวิธีลงไดรเวอร์ต่าง ๆ บนโปรแกรมและสามารถใช้งานได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์มาใช้งานได้จริงได้
1.นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการลงโปรแกรมไดรเวอร์ได้
2.สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
3.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปนำมาเผยแพร่แก่นักเรียนและผู้สนใจ โดยสามารถทำหรือลงโปรแกรมได้ด้วยตนเอง

Contact Information

Name : นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงคราม
Email : sudaratnamo@gmail.com
Phone : 0850696077
FB : https://www.facebook.com/สุดารัตน์.เรืองฤทธ์
LINE ID : 085-0696077