สื่อการประกอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีรนาถ ส่งเสริมปวช.
2นาย จิรายุศ คงทองปวช.
3นาย อภิวัฒน์ เซ่งซื่อปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง สื่อการสอนประกอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้หรือเป็นสื่อการสอน ช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ได้ และนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งประกอบการสอน ประกอบการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ผลที่ได้จากสื่อการประกอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา คือ สามารถเข้าใจขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ และสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง และรู้จักกับอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสื่อการเรียนรู้การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
1.นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการสอนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
2.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
3.บุคคลทั่วไปได้มีแหล่งสืบค้นข้อมูลมากขึ้น และประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

Contact Information

Name : นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงคราม
Email : sudaratnamo@gmail.com
Phone : 0850696077
FB : https://www.facebook.com/สุดารัตน์.เรืองฤทธ์
LINE ID : 085-0696077