อิงโนราห์

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อนำเอกลักษ์ของท้องถิ่นมาประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างงานหัตถศิลป์ เพิ่มมูลค่า เสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต โดยการนำลูกปัดมโนราห์ มาร้อยให้เกิดลวดลายต่างๆ หมอนอิงโนราห์จะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ที่สนใจและมีความชื่นชอบในลายศิลปะที่แปลกใหม่และสวยงามที่เกิดจากการใช้ลูกปัดมโนราห์มาประดิษฐ์เป็นลวดลายที่สวยงามสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจและการยอมรับของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต่อสิ่งประดิษฐ์จากหมอนอิงโนราห์ อยู่ในระดับ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการนำลูกปัดมโนราห์มาเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์เดิมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้จริง ซักล้างทำความสะอาดได้ อายุการใช้นาน มีความสวยงามแปลกใหม่
ใช้สำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก ใช้ตกแต่งห้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ ชูช่วยคหกรรม
2นางสาว แพรวพรรณ โฉมอุไพคหกรรม
3นางสาว สุภาวณี ภูมิประไพคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุวรรณ หนูแก้วปวช.
2นาย กุมภ์พิจิก สุขรัตน์ปวช.
3นาย ศุภชัย ฤทธิรัตน์ปวช.
4นางสาว สุประวีณ์ ชูทองปวช.
5นางสาว สาวิตรี แก้วทองปวช.
6นางสาว ศิรดา จันทโชติปวช.
7นางสาว ชลธิชา สุขยูงปวช.
8นาย ทวีศักดิ์ นวลละมุลปวช.

Contact Information

Name : นางสาว จุฑามาศ ชูช่วย
Email : Jutamat013@gmail.com
Phone : 0926659698
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ชูช่วย
LINE ID : maisunflower