พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาธาตุและสารประกอบออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สรรเพชญ พรหมสกุลปวช.
2นางสาว นฤมล กลับใหม่ปวช.
3นางสาว สุดารัตน์ เทพเถาว์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาธาตุและสารประกอบออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้หรือเป็นสื่อการสอน ช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาตารางธาตุ ใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถใช้งานและเรียนรู้ต่างๆ ได้ดี นำไปใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งประกอบการสอน ประกอบการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ผลที่ได้จากสื่อเพื่อการศึกษาธาตุและสารประกอบออนไลน์ คือ ทำให้ผู้เข้าใช้งานสามารถค้นหาธาตุได้ง่าย และสะดวกในการใช้งาน และเข้าใจคุณสมบัติต่าง ๆ ของแต่ละธาตุและสารประกอบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องธาตุและสารประกอบ ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว เข้าใจง่าย
1.นักเรียนนักศึกษาและุบุคคลที่สนใจได้รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของธาตุและุสารประกอบ
2.ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องธาตุและสารประกอบ
3.นักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Contact Information

Name : นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงคราม
Email : sudaratnamo@gmail.com
Phone : 0850696077
FB : https://www.facebook.com/สุดารัตน์.เรืองฤทธ์
LINE ID : 085-0696077