เครื่องกำจัดเชื้อโรคและล้างสารพิษตกค้างเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกราช ราชราวีอุตสาหกรรม
2นาย กำจร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาง รุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาง ขนิษฐา ประเสริฐสามัญ
5นางสาว อติยา วังวราวุธอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกศกนก ชูสกุลปวช.
2นางสาว ณิชารีย์ หมัดดีปวช.
3นางสาว บุตรสิตา ยิ้มเกตุปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยมลพิษมากมายทั้งทางน้ำ อากาศ รวมไปทั้งการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การใช้ชีวิตของคนสมัยนี้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ทั้งยังเร่งรีบเลยบริโภคอาหารที่เจือปนสารพิษมากมาย อีกทั้งการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญมลภาวะที่อับชื้นภายในรถ ภายในบ้าน และกลิ่นอับที่เกิดจากความชื่นจากเสื้อผ้า โดยมีปัจจัยหลักจากการทำความสะอาดรูปแบบเดิมทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาดังงกล่าวคณะผู้วิจัยได้เครื่อง กำจัดเชื้อโรคและล้างสารพิษตกค้างเพื่อสุขภาพ ที่มีความสามารถในการกำจัดสารปนเปือนในพืชผักผลไม้ และยังสามารถดับกลิ่นอับชื้นภายในรถยนต์ ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน เครื่องนุ่งห่มต่างๆ ทำให้ผู้คนในสังคมมีความปลอดภัยจากสารพิษต่างๆมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพเครื่องกำจัดเชื้อโรคและล้างสารพิษตกค้างเพื่อสุขภาพระยะเวลาที่เครื่องทำงานจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของ
พื้นที่และปิดสนิทไม่มีอากาศถ่ายเทที่จะใช้ฆ่าเชื้อโรค ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยไปทดลองภายในกระเป๋าที่ปิดสนิทและ ไม่มีอากาศถ่ายเทที่ใช้ยะเวลาประมาณ 10 นาที และห้องนอนที่ปิดสนิทไม่มีอากาศถ่ายเท ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที
1. สามารถกำจัดเชื้อโรคและล้างสารพิษที่ปนเปื้อนมากับพืชผักผลไม้และกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในที่พักอาศัยได้
2. ช่วยลดอัตราประชากรของผู้ป่วยที่เกิดจากการรับประทานพืชผักผลไม้ที่ปนเปื้อนสารพิษ
3. สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

Contact Information

Name : นาย เอกราช ราชราวี
Email : wewre980@gmail.com
Phone : 0894676395
FB : -
LINE ID : 0894676395