รถพ่วงข้างตัดหญ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิพงษ์ ลิขิตกิจเกษตรสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธ์สามัญ
3ส.ท. บำรุง ขาวสง่าสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ เพ็ชรถัดปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ สองหลงปวช.
3นาย นฤเบศ เอ็งเส็งปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการที่ใด้สำรวจและสังเกตการตัดหญ้าของสมาชิกในชุมชนสังเกตพบว่าในการตัดหญ้าใน สวนยาง สวนปาล์ม สนามหญ้าหรือลานกว้างนั้น โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายหรือแบบรถและเข็นซึ่งใช้เวลานาน ใช้พละกำลังและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานและ ประหยัดเวลาที่ใช้ในการตัดหญ้าเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์รถพ่วงข้างตัดหญ้าที่สร้างขึ้นมาสามารถลดระยะเวลาในการตัดหญ้าในบริเวณที่โล่งและช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุขณะทำงานใด้ ซึ่งมีลักษณะคือ ช่วยลดอุบัติเหตุในการปฎิบัติงานประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรและเป็นต้นแบบในการสร้างและนำไปพัฒนาต่อยอดใด้
1.ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุในการปฎิบัติงาน
2.ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
3.ลดค่าจ่างแรงงาน

Contact Information

Name : นาย สุทธิพงษ์ ลิขิตกิจเกษตร
Email : suttipong18720@gmail.com
Phone : 0910218720
FB : https://www.facebook.com/อาจารย์จอย.คนเดิม
LINE ID : joy0910218720