กาลเวลา ๑๒ ท่า โนราห์ไทย

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โนราเป็นนาฏศิลป์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในบรรดาศิลปะการแสดงของภาคใต้ มีความยั่งยืนมานับเป็นเวลาหลายร้อยปี การแสดงโนราเน้นท่ารำเป็นสำคัญ เมื่อเข้าสู่ยุคที่ทุกบ้านมีโทรทัศน์ดู ละครโทรทัศน์จึงเป็นความบันเทิงราคาถูกและสะดวกสบาย ที่มาแย่งความสนใจไปจากศิลปะพื้นบ้านอย่างมโนราห์เสียเกือบหมด ผู้วิจัยจึงเจตนาที่จะอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงมโนราห์ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไปโดยการนำท่ารำ 12 ท่า มาวาดรูปแล้วลงรักปิดทองในตัวเรือนนาฬิกา และนำลูกปัดมโนราห์มาร้อยเป็นตัวนกยูง หางนกยูง อย่างสวยงามและทรงคุณค่า เพื่อนำไปใช้ ในการประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ กาลเวลา 12 ท่าโนราห์ไทย รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 122 ซม. สูง 182 ซม หนา 9 ซม.ตัวนกยูงทำด้วยขี้เลื่อยและกระดาษ หางนกยูงทำด้วยลูกปัดมโนราห์ประดับเม็ดพลอยอย่างสวยงามและทรงคุณค่า เพื่อนำไปใช้ ในการประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ
1)ได้สิ่งประดิษฐ์กาลเวลา 12 ท่าโนราห์ไทย 2)ได้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น 3) ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 4) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตของท้องถิ่นได้ 5) ได้อนุรักษ์ท่ารำมโนราห์ให้คงอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พุฒิพงค์ ตาเเก้วอุตสาหกรรม
2นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
3นางสาว จุไรรัตน์ ทองเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ประภาส ตะหรีอุตสาหกรรม
5นาย สุรินทร์ คงทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เบญจมาวรรณ ด้วงเกตุปวช.
2นาย ฐาปกรณ์ แก้วน้อยปวช.
3นาย ทัตพงศ์ สาริกขพันธ์ปวส.
4นาย อุเทน ดำแก้วปวส.
5นาย นฤเบศร์ มณีรัตน์ปวส.
6นาย เฉลิมชัย พูลเพิ่มปวส.
7นาย เสฎฐวุฒิ ชูเกลี้ยงปวส.
8นาย อรรถชัย มณีชาตรีปวส.
9นาย ณรงค์ศักดิ์ คงกาลปวส.
10นาย ฤทธิเกียรติ โชติพานิชปวส.

Contact Information

Name : นาย พุฒิพงค์ ตาแก้ว
Email : phuttipong19@hotmail.com
Phone : 0936569250
FB : -
LINE ID : 0936569250