เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงงานนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มีความสะดวกสบายมากขึ้นโดยสามารถรู้ได้ว่ามีผู้เข้าออกหรือผู้ให้บริการจำนวนกี่คน และสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้มีผู้ใช้บริการจำนวนกี่คน และจำนวนที่มากสุดในแต่ละวันมีจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สถิติต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องช่วยในการนับจำนวนคนเข้า-ออกภายในสถานที่ต่างๆ
เพื่อช่วยแสดงผลจำนวนคนที่เข้าใช้สถานที่ต่างๆ มากสุดในแต่ละวัน เพื่อสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สถิติต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมกฤต จันคงอุตสาหกรรม
2นาย วิรัตร นวลคงอุตสาหกรรม
3นาย ทศพล กลิ่นศรีสุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติธัช สมพะมิตรปวส.
2นาย ธีรเดช จิตไชยรักษ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย คมกฤต จันคง
Email : komkrit.2006@gmail.com
Phone : 092-9248275
FB : https://www.facebook.com/komkrit.jankhong
LINE ID :