อุปกรณ์พันขดลวด

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การพันขดลวดในปัจจุบันของร้านซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กทั่วๆไป ยังคงเป็นการพันขดลวดด้วยมือและนับรอบขดลวดที่พันด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เกิดการนับรอบที่ไม่ถูกต้องและขดลวดไม่สม่ำเสมอจากการดึงด้วยมือ เมื่อนำขดลวดไปประกอบเข้าไปยังตัวของมอเตอร์หรือหม้อแปลงอาจทำให้การใช้งานของมอเตอร์หรือหม้อแปลงได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่และอายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นการการพันขดลวดด้วยอุปกรณ์พันขดลวดก็เป็นการช่วยปัญหาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสร้างอุปกรณ์พันขดลวด
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์พันขดลวด
3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์พันขดลวด
1. ลดปัญหาการนับรอบที่ไม่ถูกต้อง
2. สามารถนำไปใช้กับร้านพันมอเตอร์หรือหม้อแปลงขนาดเล็กได้
3. เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการพันขดลวด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนะศักดิ์ จิตรโสภาอุตสาหกรรม
2นาย สุทธิลักษณ์ จูเส้งอุตสาหกรรม
3นาย วิชาญ เส้งซ้ายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถพล เจริญฤทธิ์ปวช.
2นาย ศุภวิชญ์ บัวจันทร์ปวช.

Contact Information

Name : นาย ชนะศักดิ์ จิตรโสภา
Email : chanasak904759@gmail.com
Phone : 0846904759
FB : -
LINE ID :