ศิลปะจากเชือก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เชือกกระสอบเป็นวัสดุเหลือใช้ที่นำมาประยุกต์ดัดแปลงใช้แทนวัสดุที่ลำลายสิ่งแวดล้อมลจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ วัสดุเหลือใช้ที่มีในบ้าน ที่สามารถนำมา Recycle Reuse Reduce ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำ การประดิษฐ์รูปติดผนัง จากเชือกกระสอบเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ในฝีมือของผู้ประดิษฐ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การประดิษฐ์ ภาพติดฝาผนังจากเชือกกระสอบมีขอบเขตในการศึกษาคือการประดิษฐ์ภาพติดฝาผนัง จากวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้มาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
มีผู้นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้มากขึ้น สามารถผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง อรัญญา ปูนสุขคหกรรม
3นางสาว พิมพ์ชนก หมาดหลูสามัญ
4นาย ศราวุธ ปูนสุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิติธร เปาะทองปวช.
2นางสาว สุธาวัลย์ ลั่นสินปวช.
3นางสาว สุทธินี สุขสงปวช.
4นางสาว อนัญญา ทองเรืองปวช.
5นางสาว วลิตา ชุมแก้วปวช.
6นางสาว อลิสา รุ่งเรืองรัตน์ปวช.
7นางสาว พรไพลิน ตั้นซ้ายปวช.

Contact Information

Name : นางสาว น้ำฝน ชูพูล
Email : fbi_namfon@hotmail.com
Phone : 0922504868
FB : https://www.facebook.com/Namfon.Chupool
LINE ID : 0922504868