เครื่องหยอดปุ๋ยอเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อการทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องหยอดปุ๋ย ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องหยอดปุ๋ย พบว่า มีความพึงพอใจต่อ เครื่องหยอดปุ๋ยอเนกประสงค์ ของผู้ใช้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจ 4.38

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องหยอดปุ๋ยสามารถใช้หยอดปุ๋ยต้นไม้ โดยเฉพาะยางพารา/ปาล์มน้ำมัน เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้ในการหยอดปุ๋ย ตัวเครื่องหยอดปุ๋ยทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ใช้งานได้นาน และสะดวกในการทำงาน
เครื่องหยอดปุ๋ยสามารถใช้หยอดปุ๋ยต้นไม้ โดยเฉพาะยางพารา/ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย พืชได้รับปุ๋ยเต็มที่ ไม่โดนชะล้างด้วยน้ำฝนจากธรรมชาติ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย และผ่อนแรงในการทำเกษตร สามารถซื้อมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการบำรุงดิน อีกทั้งสามรถลดอาการปวดเมื่อย ซึ่งเกิดจากท่าทางการทำงานที่ผิดปกติ หรือฝืนธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาณี นวนน้อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สมใจ เหมนแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ประภาวรรณ บัวเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ทักษินันท์ หนูนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ทวี หนุนพลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชราภรณ์ เหลียวพัฒนพงศ์ปวช.
2นางสาว รัญชิดา ศรีสวัสดิ์ปวช.
3นางสาว นิภาวัลย์ แท่นจันทร์ปวช.
4นาย สิทธิโชค ชัยตระการปวช.
5นาย พิสิษฐ์ จิตหลังปวช.
6นาย ศิริวัฒน์ วงศโตปวช.
7นางสาว มยุรินญญ์ เพ็ชรแก้วปวส.
8นางสาว ณัฎฐา วิระโหปวส.

Contact Information

Name : นาง สุภาณี นวนน้อม
Email : supanee_su@hotmail.co.th
Phone : 0840627053
FB : https://www.facebook.com/supanee.nuennom
LINE ID :