โคมไฟตั้งโต๊ะจากหอยแว่น

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเล และช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นช่วงที่มีหอยแว่น หรือหอยกระจกจำนวนมาก และชาวประมงในพื้นที่จับหอยแว่นมาบริโภคและจำหน่ายเนื้อหอยแว่นเป็นจำนวนมาก และเมื่อบริโภคและจำหน่ายเนื้อหอยแว่นแล้ว จะมีเปลือกหอยแว่นที่เหลือจากการบริโภคและจำหน่ายเนื้อหอย เป็นจำนวนมาก โดยมิได้นำมาใช้ประโยชน์ เป็นขยะที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้นำเปลือก หอยแว่นมาใช้ในการประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยแว่นโดยประดิษฐ์เป็น โคมไฟตั้งโต๊ะจากหอยแว่น เพื่อแก้ปัญหาปริมาณเปลือกหอยแว่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน ให้ชุมชนเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ให้แสงสว่างทั่วไป ใช้งานห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องอาหร ฯลฯ ขึ้นอยู่การเลือกขนาดจำนวนวัตต์ของหลอด
2. เป็นอุปกรณ์ตกแต่ง ห้องพัก ที่ทำงาน บ้านเรือน ร้านอาหาร
3. ติดตั้งง่าย สะดวก ประหยัด และปลอดภัย
1. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสามารถนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายได้ และเป็นต้นแบบในการผลิตเพื่อจำหน่าย เชิงพาณิชย์
2. เป็นโคมไฟประหยัดพลังงานและปลอดภัย
3. เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางด้านหัตถศิลป์ที่นำงานหัตถกรรมและงานศิลปะนำมาประยุกต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พีรยุทธ ใจสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิรินาถ หยงสตาร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง รัตนา คูหามุกข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ถนอมจิต ทองรักษ์สามัญ
5นาง ณนิดา ชุมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุนทร นะนุ้ยปวช.
2นาย วีกิจ สุโสะปวช.
3นาย พิชญะ จิตร์พาณิชย์ปวช.
4นาย ภูชิต แก้วพิทักษ์ปวช.
5นาย จิตกร ศรีโพนดวนปวส.
6นางสาว กรกนก กังแฮปวส.
7นาย ชนาธิป เข็มทองปวส.
8นางสาว สุมิตรา สร้อยศรีปวส.
9นางสาว จินดาหวา วรรณกลัดปวส.
10นาย วัชรินทร์ ชูด้วงปวส.

Contact Information

Name : นาย พีรยุทธ ใจสมุทร
Email : peerayut17@hotmail.com
Phone : 0872685777
FB : -
LINE ID :