Shadow of my life ตัวหนังตะลุงผลิตจากยางแผ่นรมควัน

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

“Shadow of my life” (ตัวหนังตะลุงผลิตจากยางแผ่นรมควัน) ผู้วิจัยได้คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากยางแผ่นรมควัน เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นต้นกำเนิดของต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยและเป็นพื้นที่เพาะปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันยางพารามีราคาตกต่ำ จึงได้แนวคิดในการนำยางพาราแผ่นรมควันมาพัฒนาเป็นตัวแสดงหนังตะลุง “โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชนบท บูรณาการสู่การดำเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน มาเป็นแรงบรรดาลใจผลิตเป็นชิ้นงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ตกแต่งสถานที่ และเป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้รับฝากในโอกาสต่างๆ ใช้เป็นตัวละครในงานการแสดง งานบันเทิง รื่นเริง มหรสพต่าง
1.เพื่อสร้างงานและรายได้สู่ชุมชน
2.เพื่อสร้างแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากยางยางพารา
3.เพื่อจัดทำเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐณิชา เสียมไหมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย นิกอน ทองโอสามัญ
3นาย สุทธิลักษณ์ จูเส้งอุตสาหกรรม
4นางสาว วิไลลักษณ์ พิชัยรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัครชัย กำไรรักษาปวช.
2นางสาว เกตุวดี แป้นแก้วปวช.
3นางสาว วนัสพร ขาวดีปวช.
4นางสาว ยารีดา หลงกุนันปวช.
5นาย อรรถผล เจริญฤทธิ์ปวช.

Contact Information

Name : miss natthanicha seammai
Email : naenatthanisha@icloud.com
Phone : 0909494409
FB : https://www.facebook.com/Naenae.seanae
LINE ID : Teachernae