ชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สิริธร หาญณรงค์สามัญ
2นาย วิชาญ หาญณรงค์อุตสาหกรรม
3นาย สุวิจักขณ์ โนรัตน์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง ณิชาวีย์ วิวัฒนานุกูลสามัญ
5นางสาว กาญจนา วัฒนแผลงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริพรรดิ์ จันทร์ดำปวช.
2นาย พรภวิษย์ ปราบภัยปวช.
3นาย ธีรพัฒน์ ซ้ายเสนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบ ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องผ่อนแรงในการสไลด์กล้วยฉาบ 2) เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการสไลด์กล้วยฉาบ ระหว่างการสไลด์กล้วยโดยการใช้ที่ปอกผลไม้ และการสไลด์กล้วยโดยการใช้ชุดอุปกรณ์สไลด์กล้วยฉาบที่สร้างขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบที่สร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าและทดลองพบว่าได้ชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบจำนวน 1 ชุด ที่สร้างจากสแตนเลส และเมื่อทำการเปรียบเทียบระยะเวลาในการสไลด์กล้วยระหว่างการสไลด์กล้วยโดยการใช้ที่ปอกผลไม้และการสไลด์กล้วยโดยการใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบ การสไลด์กล้วยโดยการใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบ จะใช้เวลาน้อยกว่าการสไลด์กล้วยโดยการใช้ที่ปอกผลไม้ เป็นเวลาเฉลี่ย 3.6 วินาที และ 177.40 วินาที ตามลำดับ และจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.86

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสไลด์กล้วยได้เร็วกว่าการใช้ที่ปอกผลไม้สไลด์โดยทั่วไป ช่วยผ่อนแรงในการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถถอดภาชนะและถอดรางกล่องออกได้จึงทำให้สะดวกแก่การทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้การสไลด์กล้วยถูกหลักอนามัย
1. ได้ชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบ ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องผ่อนแรงในการสไลด์กล้วยฉาบ
2. ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาการสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยสไลด์กล้วยฉาบ

Contact Information

Name : นาง สิริธร หาญณรงค์
Email : sirikim925@gmail.com
Phone : 0954279801
FB : https://www.facebook.com/sirithon.hannarong
LINE ID : 0954279801