กระเป๋าใบยางพารา (Rubber leaf bag)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์กระเป๋าจากใบยางพารา เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้น พร้อมฝึกปฏิบัติกระเป๋าใบยางพารา สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ใช้วัตถุดิบหลักคือใบยางพารา และเศษผ้า เพื่อนำใบยางพารามาติดกับเศษผ้า เพื่อประดิษฐ์เป็นกระเป๋า มีครูที่ปรึกษา 5 คน นักศึกษาที่ช่วยกันทำในหน้าที่ต่างๆ 3 คน ได้กระเป๋าใบยางพาราที่สร้างสรรค์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ใบ รูปแบบสวยงาม ต้นทุนต่ำ ผู้ทดลองใช้มีความพึงพใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนกระเป๋าทั่วไป เพราะเรามี ส่วนประกอบที่สำคัญคือ ใบยางพารา
2.มีสีสันที่สดใสสวยงาม
1.ใช้ใส่สิ่งของ
2.พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก
3.มีนำหนักเบาสะดวกสบายในการถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทรรศนีย์ ด้วงมากปวช.
2นางสาว จุฬารัตน์ ศรีคงปวช.
3นางสาว อรษา เพชรสนั่นปวช.

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949