โรงเรือนผักสลัดอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัณฑ์อเนก ศรีชุมพวงอุตสาหกรรม
2นาย มณฑป ไซยบัณฑิตอุตสาหกรรม
3นาง กนกวดี บำรุงศักดิ์อุตสาหกรรม
4นาย คมกฤต จันคงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัฐธรรมนูญ ฉิมนวนปวส.
2นางสาว ปภาวรินท์ แก้วคงปวส.
3นาย พิสิทธิ์ อร่ามวงศ์ปวส.
4นาย สุรนนท์ ทองไหมปวส.
5นาย กฤษฎา บุญราชปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรือนปลูกผักสลัด โดยใช้ระบบการควบคุมการปลูกจากแอพพลิเคชั่น และได้นำโซล่าเซลล์มาทดแทนพลังงานไฟฟ้ากับมอเตอร์ปั้มน้ำ ใช้ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ สูง-ต่ำ ของโรงเรือน หากโรงเรือนมีอุณหภูมิต่ำตัวเซ็นเซอร์จะสั่งการไปยังสปริงเกอร์ให้ฉีดน้ำโดยอัตโนมัติ โดยสามารถทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาไปมาก จากโครงงานคงจะทำให้ผักสลัดงอกงามมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถควบคุมการรดน้ำและระบบหมุนเวียนน้ำได้
2. สามารถสั่งการโรงเรือนผ่านแอพพลิเคชั่นได้
1. สามารถลดเวลาในทางการเกษตรกรและช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรได้
2 .สามารถนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ในการทำเกษตรกรรมได้
3. ช่วยเพิ่มผลลิตทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร

Contact Information

Name : นาย กัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
Email : gunaneg011@gmail.com
Phone : 0822804250
FB : https://www.facebook.com/GunElectronice
LINE ID :