น้ำพริกมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรชิตา ทองฤทธิ์ปวส.
2นางสาว จุฑามาศ ดำคงเพชรปวส.
3นางสาว ชลิตา ชิตชลธารปวส.
4นางสาว มัชฌิมา เจริญสุขปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำพริกนอกเหนือจากน้ำพริกธรรมดา ๆที่พบเห็นอยู่ทั่วไปและเป็นการแปรรูปอีกวิธรหนึ่งเพื่อช่วยในการถนอมอาหารและสะดวกต่อการบริโภคและเพื่อพัฒนารสชาติของน้ำพริกให้มีคุณภาพมากขึ้นอีกทั้งเพิ่มคุณค่าของน้ำพริกและการนำมะพร้าวในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในน้ำพริกมะพร้าว จากประสบการณ์ของผู้ทำและความรู้ทางปัญญาชาวบ้านพบว่าน้ำพริกกับมะพร้าวจะมีรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้รสชาติมีกลิ่นหอมสมุนไพรต่าง ๆ จากพริกแห้ง กระเทียม และมะพร้าว อีกทั้งยังทำให้ได้ลองสิ่งแปลกใหม่กว่าตามท้องตลาดที่มีขายโดยทั่วไป จากการศึกษาความพึงพอใจของน้ำพริกพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากมะพร้าวเป็น “น้ำพริกมะพร้าว”
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะพร้าว
1. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการบริโภค
2. สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Contact Information

Name : นาง พิมพ์พิมล งามแข
Email : ngamkae_mal@hotmail.com
Phone : 081 6934084
FB : https://www.facebook.com/พิมพ์พิมล..งามแข
LINE ID : 099 5090730