ข้าวเกรียบสมุนไพร "ณิชามล"

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวเกรียบสมุนไพร “ณิชามล”มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสมุนไพร “ณิชามล” 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บรืโภคที่มีต่อข้าวเกรียบสมุนไพร “ณิชามล” ข้าวเกรียบมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากข้าวเกรียบทั่วไป คือ เป็นข้าวเกรียบที่นำสมุนไพรท้องถิ่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ปลอดจากสารเคมี ช่วยบำรุงสุขภาพ มาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพและช่วยอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นไทยไม่ให้สูญหายไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภค ผู้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ เมื่อเฉลี่ยค่ารายการในการสำรวจแล้วส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นขนมที่มีเอกลักษณ์ในตัวโดยในเนื้อข้าวเกรียบมีเมล็ดกะทกรกผสมอยู่ เมื่อนำไปทอดจะมีสีม่วงอ่อนๆน่ารับประทาน เป็นอาหารว่างที่ใช้ทานได้ตลอด เป็นขนมที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เด็ก ผู้ใหญ่ และอิสลาม
1. ข้าวเกรียบสมุนไพร"ณิชามล"ที่มีรสชาติอร่อย ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย
2. ผู้บริโภคมีความพึงพแใจต่อข้าวเกรียบสมุนไพร"ณิชามล"อยู่ในระดับดี
3. สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน
4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฏฐณิชา สังยวนปวส.
2นางสาว ศยามล อุยสุยปวส.
3นางสาว ศิริวรรณ คงชิตปวส.
4นางสาว หนึ่งฤทัย เสียงเส้งปวส.
5นางสาว ณัฐนิชา ศรีสัจจังปวส.
6นางสาว นภาลัย ทองคำปวส.
7นางสาว วิชญาพร เอียดชะตาปวส.

Contact Information

Name : นาง พิมพ์พิมล งามแข
Email : ngamkae_mal@hotmail.com
Phone : 081 6934084
FB : https://www.facebook.com/พิมพ์พิมล..งามแข
LINE ID : 099 5090730