เครื่องย่อยเศษวัสดุธรรมชาติ

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากเศษวัสดุธรรมชาติถูกทิ้งอย่างไร้ระเบียบ การใช้เทคโนโลยีการมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสิ่งประดิษฐ์ ของมนุษย์จะเห็นได้ในปัจจุบันมนุษย์ต่างก็ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สมารถมารองรับการทำเก็บกวาดได้สะดวก ที่เห็นได้ชัดคือ การย่อยเศษวัสดุ โดย เครื่องย่อยสับละเอียด ในปัจจุบันได้นำความรู้เกี่ยวกับเครื่องย่อยและมอเตอรมาใช้ประโยชน์โดยเทคโนโลยีและการออกแบบเครื่องมือในการนำมอเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด สำหรับประเทศไทยมีเทคโนโลยีมากมาย สามารถประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ได้หลากหลายเพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้น จากสภาพดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเศษวัสดุที่สำหรับทั้งสามารถมาย่อยหรือทำอย่างอื่นได้ต่อไปได้ จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องย่อยเศษวัสดุธรรมชาติโดยใช้งานร่วมกับมอเตอร์ 0.5 แรงม้าขึ้นซึ่งเป็นเครื่องย่อยเศษวัสดุเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านโดยเฉพาะทางการเกษตรหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ตาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อศึกษากลไกการทํางานของเครื่องย่อยเศษวัสดุ
2. เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการย่อยเศษวัสดุ
1. ช่วยลดเศษวัสดุธรรมชาติและสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้
2. ใช้ในการย่อยเศษวัสดุได้จริง
3. ช่วยเพิ่มความสะดวกในการย่อยเศษวัสดุธรรมชาติ
4. ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อภิญญา จันทร์แดงอุตสาหกรรม
2นาง ณฐมน โพธิ์ถาวรอุตสาหกรรม
3นาย วันนิวัติ อาจมีแก้วอุตสาหกรรม
4นาย ธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์อุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. กฤตยชญ์ แหมะหวังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยฤทธิ์ เกตแก้วปวส.
2นาย ปิยังกูร ณ รักษาปวส.
3นาย พีรกิจ ขวัญใจปวส.
4นาย ณัฐวัตร สามทิศปวส.

Contact Information

Name : นาง ณฐมน โพธิ์ถาวร
Email : napawan_pw@hotmail.com
Phone : 0846274038
FB : -
LINE ID : kim-ele