ไก่แจ้จากขวดพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุกส่วนได้เรียบเรียงไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้น พร้อมฝึกปฏิบัติทำไก่แจ้จากขวดพลาสติก สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง คณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบไก่แจ้ ชนิดต่าง ๆ วิธีดำเนินการศึกษาจากแบบไก่แจ้ประดิษฐ์ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นและชุมชน ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ไก่แจ้ประดิษฐ์ในปัจจุบันที่พบเห็นทั่วไป จะมีลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกันไป ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงออกแบบไก่แจ้ประดิษฐ์ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน ได้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดบูรณาการ คิดประยุกต์ และประโยชน์อย่างอื่น มีครูที่ปรึกษา 5 คน นักศึกษาที่ช่วยกันทำในหน้าที่ต่าง 3 คน ได้ไก่แจ้ที่สวยงาม ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ชุด รูปแบบสวยงาม ต้นทุนต่ำ ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความสวยงาม รับน้ำหนักตัวได้พอสมควร ตัวไก่แจ้มีน้ำหนักเบา ไม่หนักจนเกินไป เคลื่อนย้ายพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ต้นทุนต่ำ ใช้วัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายตามบ้านทั่วไปเป็นวัสดุธรรมชาติ
ช่วยลดมลพิษจากขวดพลาสติกที่ย่อยสลายยาก สามารถนำมาตั้งโชว์เพื่อความสวยงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชราวัลย์ อ่อนช่วยปวช.
2นางสาว วาสิณี โกยดุลยปวช.
3นางสาว รุจินันท์ แก้วกำเหนิดปวช.

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949