ถังขยะจากขวดน้ำพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องถังขยะจากขวดพลาสติกนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนสะอาดขึ้นและมีขยะน้อยลง เพื่อลดขยะประเภทขวดพลาสติก ลดโลกร้อน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำถังขยะจากขวดพลาสติกผู้จัดทําโครงงานสามารถพัฒนาออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองและนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้นและได้นําเสนอบทเรียนผ่านชิ้นงาน ทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครูเพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดขยะภาวะพลาสติก ลดมลพิษ มีความสวยงามและสามารถนำไปใช้ และใส่ขยะต่างๆได้
1. ได้รับความรู้ในเรื่องถังขยะจากขวดน้ำพลาสติก
2. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับขวดน้ำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาสได้
3. ผู้ที่ศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
4.ผู้ที่ศึกษาได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พิมพิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑาภรณ์ ชัยเพชรปวช.
2นางสาว ณัฐณิชา เพชรดวงปวช.
3นางสาว ภนิดา หนูเทพปวช.

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949