ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป "ครองแครงสาคู"

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป "ครองแครงสาคู" มีวัตถุประสงค์เพื่อทำผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบของอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่นอกเหนือจากจากอาหารที่พบเห็นกันทั่วไปและเป็นการผลิตอาหารในรูปแบบหนึ่งเพื่อช่วยในการถนอมอาหารและสะดวกในการบริโภคและเพื่อพัฒนารสชาติ ความเหนียวนุ่ม ของอาหาร อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนประกอบหลักซึ่งหาได้จากในชุมชน และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ โดยสมมติฐานในการวิจัย คือ ผู้บริโภคความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาค้นคว้าการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป "ครองแครงสาคู" จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มจำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป "ครองแครงสาคู" มีลักษณะคล้ายกับอาหารอบแห้งกึ่งสำเร็จทั่วไป เช่นเส้นพาสต้า เส้นมักกะโรนี เป็นต้นแต่วัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ คือแป้งสาคูแท้ๆ จะมีความเหนียว หนึบ นุ่ม และมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 7 วันพร้อมทั้งมีส่วนประกอบที่สำคัญ วิธีกาใช้ การเก็บรักษา
1.ลดปัญหาการว่างงานเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและตนในชุมชน
2.เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถผลิตขึ้นเองได้และประหยัดค่าใช้จ่าย
3.สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายและรับประทานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวลี ศรีพลปวส.
2นางสาว ชลธิชา ชุมเชื้อปวส.
3นางสาว นัตติยา พลรสปวส.
4นางสาว มลิวัลย์ มัธยันต์ปวส.

Contact Information

Name : นาง พิมพ์พิมล งามแข
Email : ngamkae_mal@hotmail.com
Phone : 081 6934084
FB : https://www.facebook.com/พิมพ์พิมล..งามแข
LINE ID : 099 5090730