ม่านจากฝาขวดพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบการทำม่านฝาขวดด้วยฝาขวดน้ำพลาสติกโดยการนำมาร้อยให้เกิดโทนสีและลวดลายที่แตกต่างจากในท้องตลาดทั่วไป แต่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมีสีสรรสวยงาม มีต้นทุนในการผลิตต่ำทนทาน และได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ชิ้นงานม่านฝาขวดพลาสติก ผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ม่านฝาขวดพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของชิ้นงาน ด้านความสวยงามของชิ้นงานม่านฝาขวดเเละด้านความทนทานอยู่ในสภาพดี ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นงานฝีมือที่สามารถทำได้ทุกขนาด ตามต้องการ มีความทนทาน เเละมีน้ำหนักเบาคงทน เเละมีสีสรรสวยงามหลากหลายรูปแบบ
1.มีความสวยงาม ทนทานพอสมควร
2.มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายพาไปไหนมาไหนได้สะดวก
3.ต้นทุนต่ำ
4.ช่วยลดมลพิษจากฝาขวดที่ย่อยสลายยาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์พิมล งามเเขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิรภิญญา นุ่นสุวรรณ์ปวช.
2นางสาว ณิชกานต์ ถิ่นนาปวช.
3นางสาว ไปรยา บุญช่วยนางปวช.

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949