เบาะสานรองนั่งไหมพรม

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้เรียนรุ้จักคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการรู้จักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์พัฒนาโครงการ 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตเพื่อประกอบอาชีพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4.สามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริม
5. ได้เรียนรู้และทีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัฒกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ประยุกต์เอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์
1. สร้างความสะดวกสบายในการทำงาน
2. สามารถไปขายได้และประกอบอาชีพ
3. สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่อยากรู้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนัชญา อ่อนเหลือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัจฉรา อินคีรีปวช.
2นางสาว ณัฐกฤตา สมาธิปวช.
3นางสาว อภิญญา ส่งช่วยปวช.

Contact Information

Name : นาง ธนัชญา อ่อนเหลือ
Email : Saotanatchaya@hotmail.com
Phone : 0966916536
FB : https://www.facebook.com/Tanatchaya.Onluer
LINE ID : 0966916536